Registreren vriend

Vriend

Het registreren van een vriend

Kan iemand zomaar als vriend worden geregistreerd in LRP?
Ja, als de betreffende persoon er toestemming voor geeft.

Tip: direct vragen of of ook de SILA-koppeling tot stand mag worden gebracht, zodat burgerlijke mutaties van de betreffende Vriend worden ontvangen.

Zie ook de Handleiding, hoofdstuk registreren van een inschrijving

Vriend in relatie tot lid

Inderdaad hebben in juni 2019 de meerderjarige ongedoopten de status van meegeregistreerde gekregen. In de brief van ds De Reuver stonden daarvoor redenen genoemd en op hier is aangegeven op welke manier u daar in uw gemeente mee kunt omgaan.

In feite geeft de kerkorde alleen ruimte om minderjarigen de status van ongedoopt te geven.
Bij de overgang van de oude SMRA systemen naar LRP is afgesproken om geboorteleden (waaronder ook veel volwassenen) de status van ongedoopt te geven.
Dat maakte de registratie niet duidelijker: je registreert wat er 'niet is' (nl. er is geen doop) maar dat zegt niets over wat iemand dan is.
Vastgesteld is dat bij het overgrote deel van de volwassen ongedoopten er geen sprake is van enige kerkelijke betrokkenheid.
Daarom is destijds besloten tot wijziging naar Meegeregistreerd. Dat is voor iemand die meeleeft niet de goede status.

De status Lid en Meegeregistreerde zijn begrippen die met de formele situatie van mensen samenhangen, niet met hun meelevendheid.

  1. een lid moet belijdenis hebben gedaan en/of gedoopt zijn (dat hoeft geen meelevendheid in te houden, het is een objectief criterium)
  2. een meegeregistreerde is geen lid van de Protestantse kerk en wordt alleen in registratie opgenomen om het pastoraat een goed beeld van de gezinssamenstelling te geven; in feite zou de kerk deze personen niet moeten benaderen, ze staan alleen "ter informatie" in het ledenbestand.

De praktijk vraagt om 'iets extra's', daarom zijn de Vrienden (voorheen: Blijkgevers) in het leven geroepen, precies bestemd voor mensen als uw kerkrentmeester:
ze voldoen niet aan de (formele) criteria om Lid te zijn, maar passen ook niet in een registratie als Meegeregistreerd.
Daarom moet een registratie als Vriend niet als een soort van miskenning worden gezien, maar een mogelijkheid om iemand voluit te kunnen registreren.

Gezien het bovenstaande ligt het niet in de rede om een meegeregistreerde als PE-hoofd op te nemen. De samenstelling van de PE is de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar LRP wijst er wel op via de tegels in het dashboard en via de controle van het ledenbestand.
Laat u meegeregistreerden als PE-hoofd staan, dan gaan selecties niet zelden mis: u selecteert bv. leden en vrienden die PE-hoofd zijn. In geval van een gezin waar de meegeregistreerde PE-hoofd is en de partner Lid of Vriend, dan mist u die PE in de aanschrijving.