Fusie

Fusie

Fusie van gemeenten

Fusie
In het kader van de fusie en het proces tot integratie van bestanden geven we u graag de volgende aandachtspunten mee.

Naamgeving gemeenten
De afdeling Juridische zaken van de dienstenorganisatie heeft een nieuwe leidraad opgesteld m.b.t. formele naam van gemeenten.
De classes beschikken over die leidraad en moeten er op toezien dat die leidraad gevolgd wordt bij het vaststellen van de gemeentenaam.
Wij adviseren u rond de nieuwe naam van de gemeente vroegtijdig af te stemmen met de classes zodat de classes voldoende gelegenheid heeft om van Juridische zaken een akkoord te krijgen voor de naam van de nieuwe Protestantse gemeente.

Grenzen
Met betrekking tot de kerkelijke grenzen van de fuserende gemeenten kan het lrp-team faciliteren in de vorm een stratenlijst (postcodes, straatnamen, huisnummers).
Deze stratenlijst kan in het fusieproces gebruikt worden om de kerkelijke grenzen in kaart te brengen, wijzigingen aan te leveren en nieuwe grenzen te bepalen.
De classis toetst de grenzen aan de kerkorderlijke voorschriften en neemt in haar besluit de stratenlijst met de grenzen of grenswijzigingen op.

Zodra alle besluiten zijn genomen en de akte gepasseerd is ontvangen wij graag de volgende stukken in copy

  • JUZA-besluit (naam gemeente)
  • Classisbesluit (met bijlage t.a.v. de grenzen)
  • Verenigingsbesluit
  • fusie akte

Het fusiedossier wordt aangevuld met deze stukken en beschikbaar gesteld aan de LRP-adviseur (Henk van Loenen).
Henk neemt vervolgens contact op om alle wensen, mogelijkheden en consequenties rond de integratie van bestanden te inventariseren.
Henk maakt een zogenaamd afsprakenoverzicht.

Na akkoord wordt het dossier voor verwerking aangeboden bij de KSO-specialist.

Kan dienstverlening vooruitlopen op fusie?

Dit is helaas niet mogelijk.

Fusie en bankrekeningnummer

Als uw gemeente fuseert, moet de fusie ook worden doorgevoerd in de landelijke systemen, dit raakt ook de dienstverlening van LRP.

Als u gebruik van deze dienstverlening, (bijvoorbeeld AKB of het automatisch inlezen van bankafschriften) dan adviseren wij dringend om de tenaamstelling en het incassant-ID pas te wijzigen, nadat de fusie is doorgevoerd in LRP.

Tijdens het doorvoeren van de fusie, wordt er een nieuw incassantId aangemaakt.
Als u de tenaamstelling laat wijzigen of een volledig nieuwe rekeningcourant nummer aanvraagt, moet u het nieuwe incassant-ID doorgeven aan de bank.

Is het incassant-ID in LRP bij het rekeningnummer afwijkend van het contract, dan worden incasso's niet uitgevoerd!

Wat heeft het LRP-team nodig om een fusie te kunnen doorvoeren in LRP?

  1. De fusieakte.
  2. Het voorgenomen verenigingsbesluit, inclusief de lijst van straatnamen en postcodes die de grenzen van de gemeente vormen.
    Deze moet als bijlage zijn meegestuurd aan het voorgenomen besluit.
  3. De brief van de classis, waaruit blijkt dat de uiteindelijke fusie is goedgekeurd.

Voor een aanmerking volstaat het goedkeuringsbesluit van de classis.

Dit kunt u opsturen naar: