Updates 2021

Updates 2021

Datum: 6 december 2021
Versie: LRP 7.6.0

Alle rollen

 • Diverse verbeteringen doorgevoerd en kleinere fouten opgelost.
  Met name veel (onzichtbaar) onderhoud gepleegd op de database en in de programmatuur waarbij overbodige gegevens zijn verwijderd en programmatuur is verbeterd.
 • Bij het verwijderen van een selectie / sjabloon die in gebruik is toont LRP wáár deze precies in gebruik is.

Ledenadministrateur

 • Er waren problemen bij het opvoeren van een ‘adres onbekend’ bij een overig contact. Dit is gecorrigeerd.
 • Het overzicht ‘inactieve overige contacten’ is afgevoerd. De omstandigheden waaronder een overig contact niet konden worden verwijderd zijn opgeheven.

Bijdragenadministrateur

 • Bij het maken van brieven e.d. voert LRP nu een betere controle uit of de vereiste sjablonen / selecties daadwerkelijk aanwezig zijn. De Bijdragenadministrateur krijgt hier een melding van.
 • Plantaken die niet volledig zijn ingepland worden nu niet (voortijdig) uitgevoerd bij het aanmaken van uitnodigingen in fondsen.
 • Verduidelijking documentatie van het handmatig opvoeren van ontvangsten.
 • De signaleringen en aanbevelingen zijn verder verbeterd
 • Enkele verbeteringen (beter checks) in de werking van de bestellingen.
 • In de sjablonen is de onbedoelde combinatie ‘vrije brief’ en acceptgiro niet meer mogelijk.
 • Een niet verzonden / mislukte e-mail komt in de melding tegel “E-mails mislukt”. U kunt deze opnieuw versturen.
  U kunt ook besluiten om deze e-mail niet meer te versturen, echter dan blijft deze staan in de tegel 'E-mails mislukt'.
  Vanaf nu heeft u de gelegenheid om een mislukte e-mail die u niet meer wilt versturen, te annuleren. De e-mail wordt verplaatst naar het tabblad geannuleerd en wordt niet meer getoond in de tegel 'E-mail mislukt'.
 • Voor gemeenten die gebruikmaken van de diensten van SKG: de uitwisseling tussen LRP (fondsen/deelnemers/ontvangsten) en SKG is verder ontwikkeld (gemoderniseerd) en verbeterd.
 • Voor gemeenten die gebruikmaken van de app van Donkey Mobile: de uitwisseling tussen LRP en Donkey Mobile is verder ontwikkeld en verbeterd. Voor meer informatie over de koppeling met Donkey Mobile verwijzen we u graag naar de leverancier van deze app

Lokaal beheerder

 • Het was onder bepaalde omstandigheden niet mogelijk een fonds te verwijderen . Dit is nu gecorrigeerd.

Datum: 16 november 2021
Versie: LRP 7.5.0

Alle rollen

 • Diverse kleine en grote verbeteringen om LRP beter en veiliger te maken.

Bijdragenadministrateur

 • Uitbreidingen en verbeteringen aan de aanbevelingen en tegels in het dashboard
 • Het - na overlijden van een deelnemer - overzetten van een toezegging en ontvangsten naar de achtergebleven partner is vereenvoudigd. De bijdragenadministrateur krijgt hierover een waarschuwing
 • Het storneren van een onjuiste ontvangst is vereenvoudigd en verbeterd
 • De mogelijkheden om te zoeken in boekstukken zijn verbeterd
 • Bij het collectief deelnemer maken zijn de opties vereenvoudigd
 • Bulk bewerken deelnemers is verbeterd.
 • Vebeteringen in de uitwisseling met SKG

Datum: 25 oktober 2021
Versie: LRP 7.4.0

Alle rollen

 • Diverse verbeteringen doorgevoerd en fouten opgelost.

Bijdragenadministrateur

 • Bij het maken van toezeggingen/deelnemers o.b.v. een selectie kan de doelgroep in de wizard, buiten de selectiecriteria om, worden beperkt tot personen die in voorgaand actiejaar een bepaalde betaalwijze hadden.
  Zo kunt u bijv. gemakkelijk personen die via automatische incasso betalen voor het kerkblad of Solidariteitskas alvast overzetten naar een volgend jaar, waarna u voor de rest uitnodigingen maakt.
 • Helemaal nieuw is dat in fondsen aanbevelingen worden getoond, die kunnen helpen bij de volgende stap in een actiejaar. Zo wordt u, indien van toepassing, geattendeerd op het maken van (herhaalde) uitnodigingen, betaalverzoeken, herinneringen, bestellingen enz.
  Deze aanbevelingen worden ook verzameld in een tegel op het dashboard op de homepage van LRP.
  Ook kunt u per fonds instellen dat u de aanbevelingen wilt ontvangen in een wekelijkse e-mail.
 • In de wizards van de fondsen kunt u op verschillende plaatsen rechtstreeks voorbeelden van sjablonen bekijken.
 • Enige correcties doorgevoerd voor een betere telling/aantallen.
 • Enkele kleine fouten in het bestelformulier zijn gecorrigeerd.

 • Er is (binnenkort) een koppeling mogelijk tussen LRP en andere applicaties als SKG Collect, Appostel, DonkeyMobile enz.
  Als uw gemeente gebruik maakt van de combinatie LRP en SKG Collect, dan dient uw lokaal beheerder per wijkgemeente in te stellen dat SKG Collect (of een andere aangesloten applicatie) gebruik mag maken van deze koppeling.
  Als bijdragenadministrateur dient u per fonds aan te geven dat de koppeling voor SKG Collect beschikbaar is. Als deze koppeling eerder al werd gebruikt, is de koppeling voor SKG Collect al geactiveerd.
  Zie verder de handleiding .

Lokaal beheerder

 • Er is (binnenkort) een koppeling mogelijk tussen LRP en andere applicaties als SKG Collect, Appostel, DonkeyMobile enz. Als uw gemeente gebruik maakt van de combinatie LRP en SKG Collect, dan dient u per wijkgemeente in te stellen dat SKG Collect (of een andere aangesloten applicatie) gebruik mag maken van deze koppeling. Als deze koppeling eerder al werd gebruikt, is de koppeling voor SKG Collect al geactiveerd. Zie verder de handleiding .

Pastoraal medewerker

 • Bij de instellingen kunt u, vanwege de performance, niet meer kiezen voor een periode van 8 weken.

Datum: 5 oktober 2021
Versie: LRP 7.3.0

Alle rollen

 • Diverse kleine verbeteringen doorgevoerd en fouten opgelost.
 • Correctie doorgevoerd aan ontbrekende sorteernamen van de pastorale eenheid. (Alleen relevant als u deze informatie buiten LRP gebruikt)

Bijdragenadministrateur

 • De performance van het openen van het overzicht boekstukken is aanzienlijk verbeterd.
 • Bij toezeggingen werd in het tabblad Storneringen de storneringsdatum niet getoond. Deze datum is toegevoegd.
 • Makkelijker inzicht in de specificatie van ontvangsten via iDEAL en automatische incasso van een (verzamel)dagafschrift (van SKG) via het scherm Afschrift bewerken .
 • Enkele kleine fouten in het bestelformulier zijn gecorrigeerd.
 • Sinds de nieuwe bijdragenadministratie ontbraken de deelnemers in fondsen van gearchiveerde actiejaren. De deelnemers zijn weer toegevoegd.
 • De selectie, gebaseerd op toezeggingen , is verbeterd, bedragen en betaalwijze werken nu onafhankelijk van elkaar.
 • We hebben onderzocht of het mogelijk is om de barcode met het geregistreerdenummer op de toezeggingsuitnodiging ook met behulp van een smartphone (i.p.v. een handscanner) is te verwerken. Dit is mogelijk. Zie de kennisbank .

Datum: 7 september 2021
Versie: LRP 7.2.0

Alle rollen

 • Kleine verbeteringen doorgevoerd en fouten opgelost.

Bijdragenadministrateur

 • Het opnemen van overige contacten in een zelf samen te stellen looplijst in Excel is aangepast.
 • Een bestaande toezegging met betaalwijze acceptgiro, overig of iDEAL kan nu gewijzigd worden in automatische incasso. Het is niet meer nodig om de toezegging eerst te verwijderen en daarna opnieuw in te voeren. Tevens zijn een aantal controles en meldingen op deze handeling aangepast.
 • Aan de knop 'Exporteer deelnemers' in een fonds onder ‘Overig > Overig’ is de inschrijfstatus van de geregistreerde toegevoegd.
 • In het sjabloon 'toezegging-betaling' is een keuzeveld toegevoegd om een betaalverzoek (termijn) te maken.
 • De controles rondom het boeken van ontvangsten vanaf 1 januari van een boekjaar zijn aangepast waardoor het risico dat bedragen ten onrechte aan een verkeerd actiejaar worden toegekend wordt voorkomen. Alle ontvangsten zonder betalingskenmerk waarvoor LRP concludeert dat ze bij een vorig of volgend kalenderjaar horen, moeten handmatig worden toegekend.
 • Het overzicht boekstukken opent (veel) sneller.
 • De datum van een boekstuk incassorun is nu gelijk aan de incassodatum en de ontvangstdatum in het betreffende fonds.
 • Het is nu mogelijk om herinneringen vanuit een fonds te sturen als de betaalwijze acceptgiro niet in het betreffende fonds voorkomt.
 • Het is nu mogelijk om 'mislukte e-mail' te annuleren zodat deze niet bij de signaleringen blijven staan.
 • Het is nu mogelijk om toezeggingen / deelnemers in bulk aan te passen , bijv. om onder andere in eenmalige fondsen (abonnements)bedragen te verhogen of om bepaalde categorieën deelnemers uit te sluiten van herinneringen, etc.
 • Diverse andere kleine verbeteringen.

Ledenadministrateur

 • Er is een controle ingebouwd om te voorkomen dat een geregistreerde vaker kan worden uitgeschreven en daardoor meerdere uitschrijfbrieven worden verstuurd.
 • Bij het opvoeren van een 'overig contact' controleert LRP nu of er ook een ‘geregistreerde’ is met dezelfde achternaam op hetzelfde adres.

Datum: 3 augustus 2021
Versie: LRP 7.1.0

Bijdragenadministrateur

Deze update staat geheel in het teken van de Bijdragenadministratie.

Vanwege onvoorziene problemen zijn er na de update van 12 juli diverse hotfixes gedaan, waarin een aantal bugs tussentijds zijn opgelost.

De volgende zaken zijn aangepast:

 • Als bijdragenadministrateur kreeg u een onterechte melding van niet verzonden e-mails. Dit is inmiddels gerepareerd.
 • De afhandeling van niet verzonden e-mails is verbeterd.
 • De afhandeling van onvolledige toezeggingen is verbeterd.
 • Vanaf nu is het ook mogelijk om een bankrekeningnummer toe te voegen/aan te passen vanuit de toezegging.
  Let op: voor een bankrekeningnummer in combinatie met de betaalwijze automatische incasso geldt nog steeds de werkwijze deelnemer/toezegging verwijderen en deelnemer/toezegging opnieuw opvoeren met nieuw bankrekeningnummer.
 • In de toezegging is zichtbaar gemaakt de oorsprong van de toezegging. (bijvoorbeeld: SKG Collect, collectief aangemaakt, handmatig, etc.)
 • Er was een fout geslopen in de validatie van incassobestanden waardoor deze niet werden aangemaakt, dit is gecorrigeerd.
 • Betaalverzoeken voor individuele betaalwijzen werden niet aangemaakt, dit is nu wel mogelijk.
 • Totaaltellingen werden niet goed bijgewerkt en er was geen verversknop meer.
  Vanwege performance worden niet bij elke toezegging de totalen van het actiejaar herberekend. Dit gebeurt wel bij het afsluiten van snelle invoer. Gegevens worden bijgewerkt bij het openen van de pagina Gegevens en bij het maken van een rapport bij Fondsrapportages.
 • De foutafhandeling van de SKG koppeling is verbeterd
 • De bijdragenadministrateur kan nu zelf een leeg actiejaar verwijderen
 • Bij een fonds waaraan een SKG bankrekening is gekoppeld, kunt u vanaf nu in LRP het incassobestand klaarzetten voor SKG. SKG haalt 1 x per dag deze bestanden op uit LRP. Zet u het bestand klaar dan hoeft u dit bestand niet meer zelf te uploaden naar SKG. Als het incassobestand wordt afgekeurd dan kunt u hiervan een e-mail ontvangen.

Datum: 13 juli 2021
Versie: 6.14.0

Alle rollen (behalve pastoraal medewerker)

Oefenomgeving

De oefenomgeving is ververst met de productiedata van 11 juli 2021.
De programmatuur is met opzet niet ververst. Dat geeft de bijdragenadministrateurs de mogelijkheid om de fondsgegevens (die vanaf 13 juli via nieuwe schermen worden getoond) ook nog via de oude schermen te raadplegen, indien nodig.

Bijdragenadministrateur

Nieuwe gebruikersinterface

Met de update van 12 juli 2021 beschikken de bijdragenadministrateurs over de vernieuwde bijdragenadministratie. In deze eerste fase zijn de schermen van fonds en jaar compleet vernieuwd en worden acties als het maken van uitnodigingen, betaalverzoeken, herinneringen en het overzetten van deelnemers naar een nieuw jaar via wizards aangeboden. Deze wizards leiden u stap-voor-stap door relevante keuzes bij het maken van bv. een kerkbalansmailing heen. De keuzes worden vastgelegd onder de Fondsgegevens, waar alle instellingen op één plek bij elkaar zijn gebracht. We vertrouwen erop dat we hiermee voor u en uw beginnende collega’s een doorzichtiger en gebruiksvriendelijkere bijdragenadministratie hebben gerealiseerd. De komende maanden zullen successievelijk verdere verbeteringen worden aangebracht, bv. in de boekstukken en het registreren van toezeggingen voor meerdere jaren.

Naast het hierboven genoemde zijn de volgende (functionele)verbetering gerealiseerd:

 • Favorieten: u kunt op het inlogscherm een viertal favorieten instellen, die rechtstreeks naar de functies Invoer toezeggingen, Maak uitnodigingen, Maak betaalverzoeken en Maak boekstuk leiden.
 • Flexibele menu’s: u heeft alleen de items in beeld die van toepassing (kunnen) zijn. Voorbeeld: de optie Herinneringen wordt niet getoond als er geen betaalverzoeken zijn gemaakt, wordt het onderdeel herinneringen niet getoond; zijn er geen deelnemers, dan blijft het menu-item Betaalverzoeken achterwege.
 • Herinneringen: via de wizard kunt u aangeven op welke manier u personen met een betaalachterstand wilt benaderen. U heeft daarbij de keuze voor de volgende opties: (1) voor iedereen een brief (evt met acceptgiro); (2) een e-mail voor deelnemers met betaalwijze iDeal, de rest ontvangt een brief / acceptgiro; (3) een e-mail voor deelnemers met betaalwijze iDeal en/of digitale toezegging, rest ontvangt een brief / acceptgiro; (4) een e-mail voor deelnemers met e-mail adres, voor de rest een brief / acceptgiro; (5) een e-mail voor de deelnemers met een email adres, mensen zonder e-mail adres ontvangen geen herinnering. In de toezegging kan worden aangegeven dat een deelnemer niet / nooit herinnerd mag worden
 • Sjablonen toezeggingsbrief: in de oude situatie was er een sjabloon “met” en “zonder” toezegging voorgaand jaar. Dit is teruggebracht tot één sjabloon. Doorgaans zult u daar een sjabloon opnemen met de toezegging van het voorgaande jaar. Wilt u de gemeenteleden zonder een vorige toezegging toch een ander formulier toesturen, dan kunt u dit via de subselecties instellen.
 • Looplijst: tegelijk met de Uitnodigingen kunt u een looplijst maken. U heeft nu de mogelijkheid om een eenmaal aangemaakte looplijst opnieuw aan te maken en daarbij bv. meer velden te laten afdrukken, of om voor het Excel formaat te kiezen i.p.v. voor PDF.
 • Ontvangsten zonder toezegging: deze zijn in apart tabblad opgenomen. U kunt daar voor deze gevers direct een toezegging aanmaken.
 • Toezeggingscommentaar bij een toezegging: dit wordt bij het overzetten van toezeggingen nu ook meegenomen (in dit commentaar staat nogal eens informatie over bv. de looptijd van een periodieke schenkingsovereenkomst).

Tegel verzonden e-mails

Het aantal te verzenden e-mails werd niet correct weergegeven. Dat is met deze patch gerepareerd. Let op: als er geen emails zijn gegenereerd, maar er wel deelnemers met de betaalwijze SKG/Ideal voor verlopen betaalmaand zijn, dan wordt dit aantal meegenomen in de tegelmelding.

Onvolledige toezeggingen

In dit tabblad kunt u een onvolledige toezegging nu ook completeren. Na het opslaan van de dan volledige toezegging verdwijnt deze uit dit tabblad en verschijnt onder tabblad Toezeggingen.

Lokaal Beheerder

Nieuw fonds

U heeft nu de beschikking over een wizard waarmee u op een simpele manier een nieuw fonds kunt inrichten voor wat betreft de onderdelen die de lokaal beheerder dient te registreren.

Autoriseren van bijdragenadministrateurs

In het menu Beheer > Gebruikers kunt u voortaan in het scherm waarin u een nieuwe bijdragenadminstrateur opvoert of wijzigt ook vastleggen tot welke fondsen hij of zij toegang heeft. Zo hoeft u een (nieuwe) bijdragenadministrateur niet meer voor elk fonds apart toegang te geven én heeft u in het scherm Beheer / Gebruikers direct in beeld voor welke fondsen een BA is geautoriseerd.

Datum: 2 juni 2021
Versie: LRP 6.13.0

Alle rollen (behalve pastoraal medewerker)

Oefenomgeving
De oefenomgeving is afgelopen maand ververst. Dit betekent dat de huidige gegevens van de productieomgeving nu ook op de oefenomgeving beschikbaar zijn.

Bijdragenadministrateur

Levertermijn bestelformulier van 8 naar 14 dagen
De levertermijn van het bestelformulier is van 8 naar 14 dagen gegaan. Hierdoor heeft onze orderadministratie de tijd om alle bestellingen zorgvuldig en tijdig te verwerken.

Lokaal Beheerder

Vrije export bijwerken
Als lokaal beheerder kunt u nu de vrije export bijwerken via het Beheer -> Vrije export gemeente bijwerken.

Datum: 6 mei 2021
Versie: LRP 6.12.0

Ledenadministrateur

Diverse problemen rondom overige contacten
Wanneer iemand naar het tabblad uitnodigingen ging in een fonds kreeg men een foutmelding. Dit was een onterechte melding die ook bij andere tabbladen voorkwam zoals het tabblad contactmomenten in een geregistreerdedossier. Daarnaast waren de e-mails die verstuurd waren niet zichtbaar in het tabblad uitnodigingen
Deze melding en het ontbreken van e-mails zijn opgelost en moeten nu geen problemen meer veroorzaken.

Bijdragenadministrateur

Invoerveld geregistreerde nummer met spaties
Bij het plakken van een geregistreerdenummer in het invoerveld voor toezeggingen, werd er een foutmelding gegeven wanneer er een spatie mee-gekopieerd werd. Voor de gebruiksvriendelijkheid hebben we dit kunnen verbeteren en worden geregistreerdenummers met een spatie erachter nu ook geaccepteerd.

Datum: 20 april 2021
Versie: LRP 6.11.0

Lokaal beheerder en bijdragenadministrateur

Foutmelding tabblad uitnodigingen in fonds

Bij het openen van het tabblad uitnodigingen in een fonds kreeg men een foutmelding. Dit was een onterechte melding (die ook bij andere tabbladen voorkwam zoals het tabblad contactmomenten in een geregistreerdedossier).
Daarnaast waren de e-mails die verstuurd waren niet zichtbaar in het tabblad uitnodigingen Deze melding en het ontbreken van e-mails zijn opgelost en moeten nu geen problemen meer veroorzaken.

Bijdragenadministrateur

Invoerveld geregistreerde nummer met spaties

Bij het plakken van een geregistreerdenummer in het invoerveld voor toezeggingen, werd er een foutmelding gegeven wanneer er een spatie mee-gekopieerd werd. Voor de gebruiksvriendelijkheid hebben we dit kunnen verbeteren en worden spaties voor/achter een geregistreerdenummers weggefilterd.

Datum: 31 maart 2021
Versie: LRP 6.10.0

Lokaal beheerder

Gegevens van contactpersoon verwijderen

Na het verwijderen van een contactpersoon bij een gebouw blijft de contactinformatie van de contactpersoon achter bij het gebouw. Dit is aangepast, nar verwijderen contactpersoon wordt nu ook de overige contcatgegevens verwijderd.

BijdragenAdministrateur

Vooraankondigingen uit fonds

Bij de patch van eind maart verdwijnen de (SEPA) vooraankondigingen uit het fonds. U kunt vooraankondigingen van automatische incasso’s waar nodig aanmaken via de selecties. Dat staat in de handleiding beschreven.

Datum: 9 maart 2021
Versie: LRP 6.9.0

Alle rollen

Verwijderen van groepen en vrije gebieden door annuleren

Zoals in de vorige LRP update was geschreven werden vrije gebieden en groepen verwijderd wanneer iemand deze opende en op annuleren drukte. Na de aanvankelijke correctie moest dit nogmnaals worden aangepast.

Ledenadministrateur

Land bij buitenlands adres

Bij het kiezen van een land voor een buitenlands (correspondentie)adres, verdween het land meteen weer na keuze. Dit probleem is verholpen.

Datum: 17 februari 2021
Versie: LRP 6.8.0

Alle rollen

Storing uitvoering plantaken

In de afgelopen week waren er problemen op LRP met de planner. Hierdoor liepen taken niet goed door. Inmiddels zijn deze problemen verholpen.

Groep ten onrechte verwijderd

In sommige gevallen werd door het annuleren van het scherm ‘Groep bewerken’ de hele groep verwijderd. Deze fout is opgelost.

Data oefenomgeving ververst Op 1 februari is de oefenomgeving ververst. De oefenomgeving bevat de actuele gegevens zoals u die ook in de "echte" omgeving van LRP ter beschikking heeft. Zo kunt u zonder risico oefenen (geldt niet voor pastorale medewerkers), bv. met het aanbrengen van de wat ingewikkelder mutaties en het maken van mailings.

Achtergrond in sjablonen verwijderen

Het was niet mogelijk een achtergrond in een sjabloon te verwijderen wanneer deze eenmaal erin was geplaatst. Dit probleem is nu verholpen waardoor het vanaf nu weer mogelijk is achtergronden te verwijderen in een sjabloon.

Leden administrateur

Correspondentie adres buitenland

Afgelopen weken konden er bij correspondentie adressen geen buitenlands adres worden opgeslagen. Dit is vanaf nu weer mogelijk.

Lokaal beheerder

Afronding uitrol LRP Inlog-app

Driekwart van alle LRP-gebruikers is overgestapt op de Inlog-app. Met deze patch zijn voorzieningen getroffen om de lokaal beheerder fysieke sleutels die niet in gebruik zijn om te wisselen en om sleutels / licenties die niet meer nodig zijn online op te zeggen. Eind februari ontvangen de lokaal beheerders hierover via mail nadere informatie.

Bijdragenadministrateur

Tussenscherm toezeggingen genereren fonds eenmalig vast

Sinds de vorige LRP update was het tussenscherm bij toezeggingen voor een fonds eenmalig vast verwijderd. Dit is hersteld en is nu weer zichtbaar wanneer u toezeggingen voor de hele selectie genereert.

Storing verzending e-mails met betaalverzoeken

In het verlengde van de storing in de plantaken werden e-mails met betaalverzoeken niet verzonden. Ook deze fout is met de patch van 17 februari hersteld.

Pastoraal medewerker

Annuleer knop groep

Door een fout in LRP werden groepen verwijderd wanneer er op de annuleer knop werd gedrukt na het openen van een groep. Deze fout is nu verholpen.

Datum: 20 januari 2021
Versie: LRP 6.6.6 en 6.7.0

Alle rollen

Export van Selecties
Mutaties in de PE-relatie waren niet (direct) zichtbaar in m.n. de export van een selectie. Dit probleem is opgelost.

Ledenadministratie

Lokatie toevoegen bij correspondentie adres
Het is vanaf nu mogelijk om een lokatie toe te voegen bij het correspondentieadres van geregistreerden.

Bijdragenadministrateur

Actie jaar 2017
Het actie jaar 2017 is gearchiveerd. Van gearchiveerde actie jaren kunt u de deelnemers, ontvangsten en statistiek blijven raadplegen. Mutaties op deze gegevens aanbrengen is niet meer mogelijk.

Lokaal beheerder

Rechten op fondsen bekijken
Wanneer u in een fonds onder het tabblad ‘gebruiker(s)’ kijkt, kunt u een gebruiker selecteren en bekijken voor welke fondsen deze gebruiker nog meer toegang heeft.

Pastoraal medewerker

Wijzigingen niet altijd zichtbaar
Sommige mutaties op het ledenbestand vanuit GBA en/of de ledenadministrateur waren niet altijd zichtbaar voor een pastoraal medewerker. Dit probleem is nu verholpen en werkt nu weer naar behoren.

Verwijderen van bezoeken
Het was niet altijd mogelijk om bezoeken aan te brengen of te verwijderen. Dit probleem is verholpen.