LRP: Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk

LRP: Hulpmiddel voor gemeentewerk

Het nieuwe ledenregistratiesysteem van de Protestantse Kerk in Nederland is ontwikkeld om het werk in de plaatselijke gemeente te ondersteunen. Bij het ontwerpen van LRP hebben drie aspecten centraal gestaan.

Zorg: Het verlenen van pastorale en diaconale zorg. LRP zorgt voor een actueel en juist overzicht van de gegevens van de gemeente waardoor adequaat kan worden ingesprogen op gebeurtenissen in het leven van gemeenteleden.

Betrokkenheid: Het kunnen volgen van gemeenteleden bij verhuizingen geeft de lokale gemeente de gelegenheid zicht te houden op hen die hebben aangegeven mee te willen leven met de eigen gemeente.

Financiële zekerheid: Financiële zekerheid voor nu en de toekomst door gerichte fondswerving onder gemeenteleden, zowel voor de plaatselijke gemeente als voor de landelijke bekende activiteiten zoals Kerkbalans.

Regionale en landelijke organen hebben veel profijt van het werken met een landelijk registratiesysteem doordat de informatie van de plaatselijke gemeente altijd actueel is. Bovendien  kan iedereen op zijn of haar plek gebruikmaken van LRP.

LRP voor elke gemeente

Alle gemeenten binnen de Protestantse Kerk krijgen op een bepaalde manier te maken met LRP.Ook de dienstverlening van de Dienstenorganisatie (DO) en de afdeling Institutionele ondersteuning (IO) verloopt via LRP. Gebruik van LRP is niet verplicht voor de gemeenten, maar er blijft voor iedere gemeente wel de kerkordelijke verplichting om haar mutaties ten minste eenmaal per maand centraal aan te leveren.(Generale regeling voor het inrichten en bijhouden van de registers van gemeente en kerk, art 13, lid 1)

Landelijk overzicht

De Protestantse Kerk in Nederland telt ongeveer 1700 gemeenten met zo'n twee miljoen leden. Binnen deze gemeenten zij vele predikanten, kerkelijke medewerkers en vrijwilligers actief. LRP zorgt voor overzicht en inzicht in het ledenaantal en de manier waarop de leden bij de kerk betrokken zijn. De cijfers maken het mogelijk een gedegen beleid voor en door de Protestantse Kerk en haar gemeenten te maken. 

Beveiliging

De privacy van uw gemeenteleden is bij LRP goed gewaarborgd. Gebruikers krijgen toegang tot het systeem met een persoonlijke autorisatiesleutel. Dit apparaatje, ter grootte van een USB-stick, genereert een uniek getal. Op basis van de combinatie van dit getal met uw aanmeldnaam (uw e-mailadres) en het wachtwoord, vindt de identificatie plaats. Deze solide wijze van toegangsbeveiliging voldoet aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Er is uiterste zorg besteed om LRP zo veilig mogelijk te maken. Mocht u desondanks informatie hebben dat er sprake is van ongeoorloofde pogingen om toegang te krijgen tot LRP of de gegevens van LRP, wordt u dringend verzocht dit te melden via lrp-help@protestantsekerk.nl. De Dienstenorganisatie zal dan direct aangifte doen van computervredebreuk.